ေငြခ်ည္သာ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
ေငြခ်ည္သာ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
မအူပင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္အနီး။
Item

Canon Camera

ကျပ် 150,000

I phone 5s gray

ကျပ် 250,000

Oppo A37

ကျပ် 100,000

Led laser projector

ကျပ် 150,000

Sony Dv camera

ကျပ် 120,000