လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္
Kywe Bwe, Bago, Myanmar