ပြဲတက္ ဂါဝန္ 😍😍r နက္ ၄. နီ ၂ (ေနာက္ဇစ္) ၆ထည္တစ္တြဲ. S to Xl Lb 100 to 135. Ws-8500မ1