တရုတ္ျပည္ အဝတ္အထည္ အိတ္ ကုမၸဏီတိုက္႐ိုက္ ျျဖစ္ေသာေၾကာင္ လက္လီလက္ကားေစ်းႏႈန္းခ်ိဴသာစြာေရာင္းခ်ေပးပါသည္
Item

အက်ႌ

က်ပ္ 7,500

Huawei GR 5 (2017)

က်ပ္ 8,000

အေပၚကုတ္

က်ပ္ 10,000

ဖိနပ္လွလွ

က်ပ္ 7,500

Mini bag

က်ပ္ 9,000

ဖိနပ္

က်ပ္ 8,500

ဖိနပ္

က်ပ္ 6,500

ဖိနပ္

က်ပ္ 11,000