ဗိုလ္ကေလးေစ်း အမွတ္ ၅၆
Item

Bluetooth headphone

က်ပ္ 24,000

အေရးေပၚ Charger

က်ပ္ 8,500

Gaming headphone

က်ပ္ 23,000

3G mobile wifi

က်ပ္ 73,000

G shock

က်ပ္ 15,500

Microlab m700u

က်ပ္ 60,000

Microlab speaker

က်ပ္ 53,000

G shock

က်ပ္ 15,500