ဝယ္ၾကည့္ပါ။အသစ္တြပဲ ေရာင္းပါသည္။စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
Item

sofa

က်ပ္ 200,000

SOFA

က်ပ္ 210,000