Item

Pom+Shih Tzu mix

ကျပ် 180,000

Toy Poodle

ကျပ် 320,000

Toy Poodle

ကျပ် 320,000

Spenial mix

ကျပ် 50,000

Spenial

ကျပ် 130,000

Corgi Mix

ကျပ် 180,000

Hollon Lood Rabbit

ကျပ် 27,000