ခ်ည္ဆဲြထူ ဇစ္ဆဲြေခါင္းေဆာင္း အေကာင္းလိုင္း ၂ ပံု တပံု ၅ ေရာင္ 2369s Ws. 11000 for 5 Rt 12500 မန္း