ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ

လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္ပါေၾကာင္း အာမခံခ်က္ အျပည့္႐ွိေၾကာင္း အသိေပးပါတယ္။
လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သာလုပ္ေဆာင္ပါေၾကာင္း စာခ်ဳပ္မပါလ်ွင္မလုပ္ပါေၾကာင္း အသိေပးပါတယ္။

ေလးစားလ်ွက္
မိုးတစ
 1 year ago
No Comments
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

perfect delivery

က်ပ္ 2,000

delivery service

က်ပ္ 1,500