တစ္မိုင္ေျပးဓာတ္မီး

လင္းအားေကာင္းအျကမ္းခံတစ္မိုင္ေျပးဓာတ္မီး
09 958134539 ကိုဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါတယ္။
 9 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

J 7 2016

က်ပ္ 140,000

Wifi network CCTV camera(new)

က်ပ္ 38,000

Siemens 3VT1712

က်ပ္ 300,000

Xbox one X(1TB)

က်ပ္ 480,000