တစ္မိုင္ေျပးဓာတ္မီး

လင္းအားေကာင္းအျကမ္းခံတစ္မိုင္ေျပးဓာတ္မီး
09 958134539 ကိုဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါတယ္။
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Canon ir2525 copier

က်ပ္ 1,050,000

Bluetooth music LED light bulb

က်ပ္ 15,000

Computer

က်ပ္ 150,000

Siemens 3VT1712

က်ပ္ 300,000