ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လက္ကိုင္အိတ္ေလးေတြ လက္ကားရမယ္ေနာ္

၁၀ လံုးေစ်း တလံုး ၂၅၀၀ က်ပ္ပါ
၅လံုးေစ်း တလံုး ၂၇၀၀ က်ပ္
၁လံုးခ်င္း ၃၀၀၀ က်ပ္
အဆင္အေရာင္ေရြးလို႔မရ

ထိုင္းကနာမည္ႀကီးတံဆိပ္ကိုတုထားတာပါ ခ်ဳပ္႐ိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခန္႔ေသသပ္တယ္ အတြင္းတထပ္ပါပါတယ္ ပိတ္ခ်ည္သားပါေနာ္ ေရေလွ်ာ္လို႔ရ
ဆိုဒ္ႀကီး အလ်ား ၁၄ လက္မ အျမင့္ ၁၁ လက္မ တိုင္းျပထားပါတယ္

တႏိုင္ငံလံုး စာတိုက္ရွိတဲ့ၿမိဳ႕ ပစည္းေရာက္ေငြေခ်ပါ

မဂၤလာစတိုး မာန္ေျပ ၁၀ လမ္းထိပ္ သာေကတ ၀၉၇၆၉၁၆၂၆၂၉
 9 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား