သမီးငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အသက္ ၃ နွစ္မွ ၁၀ နွစ္ထိ ဝတ္နိုင္ေသာ size မ်ားရွိပါသည္ ။ quality ေကာင္း မြန္မႈကို အာမခံပါသည္ ။ UK မွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
 5 years ago
No Comments