အိမ္းဝိုင္းကြက္ေရာင္းရန္

ျမိဳ႕ပတ္လမ္း-ရတနာရပ္ကြက္
ရပ္ကြက္ႀကီး(7)-ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕

တစ္ထပ္တိုက္တစ္လံုး။
တစ္ထပ္ခြဲတစ္လံုး။
ေရေလာင္အိမ္သာသီးသန္ ့တစ္လံုး။
အဝစီတြင္းတစ္တြင္း(ျမိဳ႕ေရတိုင္ပါျပီး)
မီတာ
ဦးပိုင္အမည္--ဦးေအာင္ညြန္ ့
အကြက္အမွတ္၄၄/ဌ-၁
ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ
အရႈပ္အရွင္ကင္း (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တ္ိုင္ေရာင္းမည္)
 9 months ago
No Comments
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ ေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွား

ၿခံ

က်ပ္သိန္း 750

SOFA

က်ပ္ 210,000

COCO HYDRA SHINE HAIR MASK

က်ပ္ 6,000